Όροι Χρήσης

Η επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου TrelesTsixlofouskes.gr συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Το TrelesTsixlofouskes.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Χρόνος παράδοσης προϊόντων

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στον πελάτη ορίζεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, ο χρόνος παράδοσης είναι καθαρά ενδεικτικός.

Το TrelesTsixlofouskes.gr επιφυλάσσεται ως προς τον ως άνω χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας οφειλομένη σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες, η εταιρεία δεν καθίσταται υπερήμερη.

Αποστολές Προϊόντων, Χρεώσεις & Πληρωμές

Σε κάθε περίπτωση, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, τα έξοδα αποστολής των προϊόντων επιβαρύνουν τον επισκέπτη/χρήστη.

Λόγω τεχνικών περιορισμών, τα έξοδα αποστολής ενδέχεται να διαφέρουν από τα υπολογιζόμενα. Σε αυτή την περίπτωση, θα προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση πριν την αποστολή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική κατάθεση η αποστολή της παραγγελίας θα γίνει κατόπιν επιβεβαίωσης της πληρωμής. Τα έξοδα της τραπεζικής κατάθεσης επιβαρύνουν αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

Για αναλυτικές πληροφορίες για τις χρεώσεις αποστολών & πληρωμών κάντε κλικ εδώ.

Προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι ίδιες με του φυσικού καταστήματος. Το TrelesTsixlofouskes.gr διατειρεί το δικαίωμα συγκεκριμένων προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος που δεν ισχύουν για το φυσικό κατάστημα. Οι προσφορές αυτές ισχύουν μόνο για ηλεκτρονικές παραγγελίες και παράδοση στο χώρο του πελάτη.

Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος γίνεται σε όλη την Ελλάδα με συγκεκριμένους τρόπους ανά περιοχή ή όγκο προϊόντος.

Τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πωλούνται μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα TrelesTsixlofouskes.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται δύνανται να παρουσιάζουν αποκλίσεις. Οι συσκευασίες των προϊόντων, ενδέχεται να είναι διαφορετικές από τις εικονιζόμενες (είτε ως ένα βαθμό, είτε πλήρως διαφορετικές).

Οι αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τελικές και συμπεριλαμβάνουν τις νόμιμες επιβαρύνσεις που προβλέπει η νομοθεσία (όπως, Φ.Π.Α.)

Περιορισμός ευθύνης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα TrelesTsixlofouskes.gr θέτει προς πώληση τα προβληθέντα προϊόντα, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.

To TrelesTsixlofouskes.gr δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα τα οριζόμενα κατωτέρω. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του.

Το TrelesTsixlofouskes.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

Το TrelesTsixlofouskes.gr διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

Το TrelesTsixlofouskes.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

H χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από το TrelesTsixlofouskes.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο ηλεκτρονικό κατάστημα από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Υποβολή παραγγελίας

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας.

Δεν απαιτείτε εγγραφή του πελάτη για την συμπλήρωση και σποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας.

Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το TrelesTsixlofouskes.gr διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.

Για την χονδρική πώληση και την έκδοση τιμολογίου παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί στο τηλέφωνο 2310 889 880.

Δικαίωμα υπαναχώρησης και εγγυήσεις

Δείτε εδώ.

Ενημερωτικά Δελτία & E-mail

Το TrelesTsixlofouskes.gr με σκοπό την άμεση ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για προσφορές και νέα προϊόντα διατηρεί ενημερωτικό δελτίο. Σε κάθε περίπτωση, τα ενημερωτικά δελτία δεν θα ξεπερνούν τo ένα κάθε εβδομάδα. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα ενημερωτικού δελτίου γίνεται είτε κατά την εγγραφή του στο TrelesTsixlofouskes.gr, είτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή επιθυμεί, μέσα απο τις ρυθμίσεις λογαριασμού του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το αρχείο διευθύνσεων email διατηρείται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Το TrelesTsixlofouskes.gr διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα. Σε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί την διαγραφή του από το ενημερωτικό δελτίο του TrelesTsixlofouskes.gr, μπορεί να το ζητήσει είτε με αποστολή έγγραφης αίτησης με email στο bi************@gm***.com, είτε κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου.

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης θα λαμβάνει ενημερωτικό email για την εξέλιξη των παραγγελιών του. Η διαγραφή του από τα ενημερωτικά δε συνιστά διαγραφή από αυτές τις ενημερώσεις, καθώς κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου.

Σύνδεσμοι προς τρίτους ιστότοπους («δεσμοί» ή «υπερσύνδεσμοι»)

Το TrelesTsixlofouskes.gr ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει στις σελίδες του «υπερσύνδεσμους» προς τρίτους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από την εταιρεία, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

Κάθε ιστότοπος διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, για τους οποίους το TrelesTsixlofouskes.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές από τρίτους ιστότοπους θα πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους του εκάστοτε ιστοτοπου, και όχι προς το TrelesTsixlofouskes.gr. Η σύνδεση του TrelesTsixlofouskes.gr µέσω υπερσυνδέσμων µε τρίτες ιστοσελίδες δεν συνιστά αποδοχή του περιεχόμενου των αυτών από το TrelesTsixlofouskes.gr και ουδεμία ευθύνη τους δημιουργεί.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.